HOVAL s.r.o.

III.etapa-Výrobno skladovacia Hala Istebné