Certifikáty

Od roku 2004 je spoločnosť certifikovanou stavebnou spoločnosťou, ktorá získala certifikát v oblasti kvality STN ISO 9001. Spoločnosť sa rozhodla upevniť systém riadenia svojich činností aj vzhľadom na dopad na životné prostredie a BOZP a v roku 2010 zaviedla integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý zahŕňa okrem manažérstva kvality aj systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001 a systém manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci STN OHSAS 18001. Aplikáciou požiadaviek jednotlivých noriem je poslaním spoločnosti neustále zlepšovanie svojej činnosti, dodržiavanie legislatívy, spoľahlivosť a kvalita.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie o spracúvaní

podľa ustanovení Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Spoločnosť J.P.V.K. SROS spol. s r. o. ctí ochranu súkromia a dôsledne dbá na dodržiavanie právnych predpisov na ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Pri spracúvaní osobných údajov striktne dodržiava zásady spracúvania osobných údajov podľa článku 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). V súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany J.P.V.K. SROS spol. s r. o. ako prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článku 13 a 14 Nariadenia. Spoločnosť J.P.V.K. SROS s.r.o. oboznámiť dotknutú osobu o týchto podmienkach ochrany osobných údajov ich predložením v listinnej podobe (aj ako príloha zmluvy), zaslaním na e-mailovú adresu alebo odkazom na ich zverejnené znenie na internete. Zároveň však tieto podmienky platia aj v prípadoch, keď spoločnosť J.P.V.K. SROS spol. s r.o. vykonáva opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.