Staviame spoľahlivo, odborne a kvalitne. Spokojný zákazník je naša reklama.

Poslanie spoločnosti

O firme

Stavebná firma J.P.V.K SROS spol. s.r.o., pôsobí na trhu od apríla 1992. Hlavným zameraním spoločnosti je v súčasnosti výstavba obytných a neobytných budov, rodinných domov, hál a pozemných komunikácií. Vzhľadom na viacročné skúsenosti sa firma nevyhraňuje na žiadny charakter stavieb, stavia stavby rôzneho typu a zamerania, nakoľko aj v minulosti prijala nové výzvy, ktoré posúvajú spoločnosť dopredu.

Firma disponuje skúsenými špecialistami, kvalitným technickým vybavením, stavebnou a dopravnou mechanizáciou. Stratégiou vedenia spoločnosti je inovatívnosť, profesionálny rozvoj, sociálne pohodlie svojich zamestnancov, kvalitne odvedená práca, ochrana životného prostredia a tímová práca k prospechu zainteresovaných strán.

Všetky tieto atribúty ako skúsenej stavebnej firme umožňujú prispôsobiť sa v maximálnej miere požiadavkám zákazníka a zaručuje mu, že vybudované stavebné dielo bude spĺňať požadovanú kvalitu a celkovú spokojnosť nielen počas samotnej realizácie diela, ale aj po jeho odovzdaní. Dlhoročné skúsenosti, stabilný a odborne zdatný tím pracovníkov, posúvajú spoločnosť na popredné miesta v sektore stavebníctva.

Hlavné oblasti zamerania:

Referencie

ISO

Od roku 2004 je spoločnosť certifikovanou stavebnou spoločnosťou, ktorá získala certifikát v oblasti kvality STN ISO 9001. Spoločnosť sa rozhodla upevniť systém riadenia svojich činností aj vzhľadom na dopad na životné prostredie a BOZP a v roku 2010 zaviedla integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý zahŕňa okrem manažérstva kvality aj systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001 a systém manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci STN OHSAS 18001. Aplikáciou požiadaviek jednotlivých noriem je poslaním spoločnosti neustále zlepšovanie svojej činnosti, dodržiavanie legislatívy, spoľahlivosť a kvalita.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie o spracúvaní

podľa ustanovení Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Spoločnosť J.P.V.K. SROS spol. s r. o. ctí ochranu súkromia a dôsledne dbá na dodržiavanie právnych predpisov na ochranu osobných údajov dotknutých osôb. Pri spracúvaní osobných údajov striktne dodržiava zásady spracúvania osobných údajov podľa článku 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie"). V súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany J.P.V.K. SROS spol. s r. o. ako prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článku 13 a 14 Nariadenia. Spoločnosť J.P.V.K. SROS s.r.o. oboznámiť dotknutú osobu o týchto podmienkach ochrany osobných údajov ich predložením v listinnej podobe (aj ako príloha zmluvy), zaslaním na e-mailovú adresu alebo odkazom na ich zverejnené znenie na internete. Zároveň však tieto podmienky platia aj v prípadoch, keď spoločnosť J.P.V.K. SROS spol. s r.o. vykonáva opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Kontakt

Vedenie spoločnosti

Konateľ firmy:
Ing. Pavol Kozáčik
e-mail: sros@sros.sk
tel.+421 905 800 294

Riaditeľ firmy:
Adam Kozáčik
e-mail: kozacik.adam@sros.sk
tel. +421 915 803 246

Manažment

Finančný riaditeľ:
Ing. Ľubica Krkošková
e-mail: eko@sros.sk
tel.+421 905 500 091

Asistent:
Denisa Zápotočná
e-mail: asistent@sros.sk
tel.+421 917 907 736

Hlavný ekonóm:
Ing. Ivana Horemužová
e-mail: info@sros.sk
tel.+421 905 236 081

Realizácia stavieb

Manažment dopravy a skladov:
Mgr. Mária Zápotočná
e-mail: zapotocna@sros.sk
tel.+421 907 818 699

Projektový manažér:
Ing. Matej Jandura
e-mail: jandura@sros.sk
tel.+421 908 721 373

Príprava stavieb:
Bc. Filip Kereškéni
e-mail: rozpocty@sros.sk
tel. +421 918 912 085

Hlavný stavbyvedúci:
Tomáš Olbert
e-mail: olbert@sros.sk
tel.+421 905 246 721

Stavbyvedúci:
Ing. Erik Garek
e-mail: garek@sros.sk
tel. +421 905 822 567

Stavbyvedúci:
Maroš Turac
e-mail: turac@sros.sk
tel. +421 948 168 106

Adresa: J.P.V.K. SROS spol. s r.o., M.R. Štefánika 2266, 026 01, Dolný Kubín, Slovakia
IČO: 315 612 41, | DiČ: 2020424428 | IČ DPH: SK 2020424428
Obchodný register: Okresný súd, Žilina, Oddiel: Sro, vložka: 3854/L

Kontakt sídlo firmy:
tel. 043/5863 908, 5862 502
e-mail: info@sros.sk

embed google maps
terms and conditions sample